Produktion

Produktionen, från planeringen av produktionen till verifieringen av produkternas specifikationskrav, är
FULLT HELT datorstyrd.

På så sätt säkerställer vi att:

  • Produkten kan spåras vad gäller råvaror, utförda arbetsskeden, analysutrustning/-verktyg och utförare
  • Produkten har analyserats och godkänts i enlighet med den analysmetod som krävs och inkluderar alla beräkningar som är kopplade till behandlingen av analysresultaten, om tillverkningen av produkten är kopplad till analysering
  • Produkten förpackas i för den specifika förpackningen
  • Produkten identifieras som ett eget parti enligt tillverkningsdatum eller annan given partimärkning
  • Det finns en tillräcklig mängd av produkten i lager och att den har en tillräcklig livslängd när den har levererats till kunden
  • Alla produktpartier av de tillverkade produkterna alltid har enhetlig kvalitet

Laboratorieutrymmena är utrustade med standardluftkonditionering och denna används för att minimera
miljöförhållandenas inverkan på analysresultaten.

Analysresultat från produkter som har analyserats genom ackrediterade analysmetoder kan spåras i
internationella referensmaterial. Till exempel kan analysresultatet saltsyra 0,1 mol/l spåras till 723 i NIST:s standardreferensmaterial (SRM). Dessutom är alla produkter där pH har analyserats NIST-spårbara.

Förutom kemisk spårbarhet kan alla fysikaliska mätningar som har en inverkan på analysresultaten spåras till nationella och/eller internationella mätnormaler (t.ex. vägningsresultatet av prototypen på ett kilogram som lagras i Paris), som är:

  • massa
  • temperatur
  • lufttryck
  • relativ luftfuktighet